12. IBM i SAA/CUA Implementation

12.1 LANSA SAA/CUA Overview

12.2 SAA/CUA Partitions

12.3 SAA/CUA Panel Elements

12.4 SAA/CUA Panel Element Attributes

12.5 SAA/CUA Function Key Assignments

12.6 SAA/CUA Process Menus

12.7 SAA/CUA Help Text

12.8 SAA/CUA User Defined Panels

12.9 SAA/CUA Function Key Use